bURSLAR


TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI

TESYEV BURSU DUYURUSUVakfımız, Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı liselerden birinde okuyan veya Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans,  lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, TESYEV tarafından seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.  

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Vakfımızdan burs yardımı almış olan öğrenci sayısı 500`dür.  

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.  

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için aylık burs tutarı, lise öğrencileri için 170.-TL, yüksek öğrenim öğrencileri için ise 400.-TL olup, ödemeler, her ayın ilk haftası içerisinde bursiyerin banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılmaktadır.

Bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durum ortaya çıkmadıkça TESYEV bursu mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.  

TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.   Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır.


TESYEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI; 

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.
3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.
4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.
5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)
6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.
7. Kayıt olunan yılda  başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )

ADAY OLAMAYACAKLAR;


Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ;

1. Ön başvuru;
Aday olma şartlarını taşıyan öğrenciler, öncelikle, www.tesyev.org web sitemizde yer alan online burs başvuru formunu, en geç 30 Eylül 2018 tarihine kadar, eksiksiz  ve doğru olarak dolduracak, ön müracaatta bulunacaktır. 

Bu safhada herhangi bir belge hazırlanması söz konusu değildir. Ancak adaylar ilerideki safhalarda gecikme yaşamamaları için bir tedbir olarak aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek hazır tutabilirler.

2. Adaylık başvurusu;

Bursiyer adayları, ön müracaatların TESYEV yetkilileri tarafından değerlendirilmesi ve gereğinde mülakata alınmaları sonucunda  belirlenecek, aday olarak seçilen öğrenciler, SMS veya mail vasıtasıyla haberdar edilecektir.

Bu aday öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları ve bu belgeleri daha önce TESYEV’e online olarak göndermiş oldukları ön müracaat formu ekinde 19 Ekim 2018 tarihine kadar öğrenim kurumlarının ilgili burs bürosuna teslim etmeleri zorunludur. Zira burs müracaatlarının devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılması esastır. Lise bursiyer adayları ise başvuru formu onaylandıktan sonra ekinde istenen belgelerle teslim edilmek suretiyle veliler (anne-baba veya akraba) tarafından yapılır.

Adayların evraklarını doğrudan TESYEV’e göndermeleri veya aday olarak belirlenmemiş müracaatçıların evraklarını TESYEV’e göndermeleri veya öğretim kurumlarına teslim etmeleri geçersiz sayılacaktır. 

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;  

Yükseköğretim Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir.

1. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS ve ÖSYS sonuç belgesinin bir örneği,  kaydolunan öğretim kurumunu ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi,

2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,      

3.Tüm aile fertlerini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” e-devletten alınmalıdır,
4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(e-Devletten alınabilir)    
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,    
6. 2 adet fotoğraf ( Son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır)    
7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir)    
8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,    
9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da        olmadığına ilişkin belge e-Devletten alınmalıdır,   
10. Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa kayıt olmadığına dair belge ( e-Devletten  veya ilgili kurumdan alınabilir)    
11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,  
12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,  
13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir)  
14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge ( e- Devletten alınabilir)  
15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,  
16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,  
17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.
LİSE Başvuru formuna aşağıda belirtilen belgeler eklenmelidir.


1. Devam edilen liseyi ve sınıfını gösteren öğrenci belgesi,
2. Karne (Ara sınıf öğrencileri için)
3.Tüm aile fertlerini gösterir - Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” e-devletten alınmalıdır,
4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi(E-Devletten alınabilir)    
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,     
6. 2 adet fotoğraf ( Son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır)    
7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir)     
8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel  % sini gösteren sağlık raporu,     
9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da        olmadığına ilişkin belge e-Devletten alınmalıdır,    
10. Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa kayıt olmadığına dair belge ( e-Devletten  veya ilgili kurumdan alınabilir)    
11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir  tespiti belgesi ve sonuç belgesi,   
12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,  
13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir)   
14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge ( e- Devletten alınabilir)   
15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,  
16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,   
17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.