TESYEV RESMİ SENEDİ 
TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

I.Bölüm – KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Kuruluş

MADDE 1 - Yasalar ile bu resmi senet hükümleri uyarınca kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere, Beyoğlu 4.Noterliği’nin  19 Şubat 1999 tarih ve 4881 yevmiye no.su ile  18 Haziran 1999 tarih ve 21352 yevmiye no.sunda onaylı; İstanbul Asliye 11.Hukuk Mahkemesi’nin 13 Temmuz 1999 tarih ve E.1999/198, K.1999/418 sayılı tescil kararı gereğince "TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI (TESYEV)" kurulmuştur.
Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı, izleyen maddelerde (Vakıf) kısa adı ile anılmıştır.


Merkez ve Şubeler

MADDE 2 - Vakfın merkezi Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. Şarlı İş Merkezi No:103 A Blok K:6 Mecidiyeköy / Şişli /  İSTANBUL adresindedir. Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların onayı ile yurt içinde ya da dışında şube, büro ve temsilcilikler açılabilir.


Amaç ve Hizmet Konuları

MADDE 3 –
 Vakfın amacı “Ülkemizde sayıları yedi milyon olarak ifade edilen engelli bireylerimizin, engelli olmayan bireylerimiz gibi tüm eğitim kurumlarından yararlanabilmelerini ve spor yaparak özgüvenini kazanmış mutlu birer birey olarak yaşamı paylaşmalarını sağlamak” tır.
Vakfın amaçlarına yönelik hizmet etkinlikleri aşağıda gösterilmiştir.

3.1) Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri:

3.1.1) Özel veya kamuya ait tüm eğitim kurumlarının her türlü engellinin yararlanabileceği  biçimde uygun mimari değişiklikler düşünülerek alt yapıda mimari ve ergonomik düzenleme çalışmalarına yardım yapmak, bu konuda tüm eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, anılan çalışmalarına destek vermek,
3.1.2) Engelli öğrencilerin de eğitim ve öğretim alabileceği, alt yapısı çağdaş biçimde düzenlenmiş örnek, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans ve yüksek lisans eğitim kurumları kurmak, kurulmasına yardım etmek, bu konuda ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirliği yapmak,

3.2) Spor Etkinlikleri: 

3.2.1) Kabul edilmiş uluslararası normlara göre sınıflandırılmış engellilerin, Ülkemizde bilinenlerin dışında hangi spor dallarını yapabileceklerini araştırmak, 
3.2.2) Gerek engellilerin normal yaşamlarını sürdürebilmeleri ve gerekse bu sporları yapabilmeleri için gerekli araç ve gereçlerin teminini araştırmak, yurt içinden veya yurt dışından temin etmek, gelişmiş ülkelerdeki imalat teknolojisini kazandırmak amacıyla bu ülkedeki büyük firmalarla ortak imalat tesisleri kurmak ve işletmelerini sağlamak; Yine bu spor dalları ile ilgili olarak spor tesisleri kurmak, mevcut tesislerde engelliler için düzenlemeler yapmak,
3.2.3) Bu konularla ilgili eğitim programları düzenlemek ve bu çerçevede gerek sporcu, gerek antrenör ve gerekse hakem eğitim kurslarına, Türkiye Engellilerle ilgili Spor Federasyonları ile işbirliği yapmak suretiyle, katkıda bulunmak,
3.2.4) Muhtelif engelli grupları ve spor branşlarında, spor kulüpleri kurmak, spor kulüplerinin kurulmasına yardımcı olmak,
3.2.5) Bu spor alanlarında İdari ve Teknik Yöneticiler yetiştirmek, bu maksatla Yurtiçi ve Yurtdışı Öğrenim ve İhtisas Bursları vermek, Yurtiçinde gerektiğinde Spor Eğitim ve Öğretim Kurumu açmak veya mevcut olanlara yardım etmek,
3.2.6) Önemli Milletlerarası yarışmalara katılacak üstün yetenekli engelli Milli Sporcuların eğitim ve çalışmalarını desteklemek, en verimli hale gelmeleri ve sahip oldukları kondisyonların muhafaza edilmesi için yardımlarda bulunmak,
3.2.7) Türk Engelliler Sporunun gelişmesine yarayacak araştırma, yayın ve dökümantasyon  faaliyetinde bulunmak,
3.2.8) Engellilerin spor yapabilecekleri bir spor Sitesi kurmak, bu site içinde kurulacak spor tesislerinin yapım, donatım, bakım, onarım, işletme, yönetim ve denetimini sağlamak, bunlarla ilgili bütün giderleri karşılamak.
3.2.9) Gerekli izinler alınarak Ulusal ve Uluslararası etkinlikler ve yarışmalar düzenlemek,
3.2.10) Adaptif sporlar ve rekreasyon konusunda çalışmalar ve dünyadaki benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak.

3.3) Yardım ve Destek Etkinlikleri: 

3.3.1) Engelliler ile ilgili Spor Federasyonları ve Spor Kulüplerine gerektiğinde maddi destek sağlamak, bunların faaliyetlerini idame ettirmeleri için gerektiğinde bu kuruluşlara mali imkanlar nispetinde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,
3.3.2) Uluslararası alanda faaliyette bulunan engellilerle ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, bu kuruluşların organizasyonlarına katılacak spor kulüpleri, Federasyonları desteklemek, bunlara mali kaynak sağlamak,
3.3.3) Eğitim ve Öğrenimin her kademesinde Eğitim ve Öğrenim gören Engelli öğrencilere yurt içi ve yurt dışı bursları bizzat vermek veya sponsorlar bularak verilmesini sağlamak. 
3.3.4) Engellilerin her türlü EĞİTİM, SPOR, SAĞLIK ve Rehabilitasyon çalışmalarında gereksinim duydukları araç ve gereci yurt içinden veya yurt dışından temin etmek ve gereksinim sahibi ENGELLİ bireylerimize bu konularda ayni ve nakdi yardımlarda bulunarak normal yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak. 

3.4) Halkla İlişkiler Etkinlikleri: 

Broşür, bülten, video kaseti, cd ve dvd,  film, dergi, gazete, kata¬log ve kitap yayınlamak; konfe-rans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, fuar, sergi, yaz kampları  ve okulları,  şenlikiler, yarışmalar, geziler  ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
Yukarıda sıralanan amaç ve hizmet etkinliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü olmak üzere, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Engelliler Spor Federasyonları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi,  Yurtiçi ve Yurtdışı Spor Akademileri, Spor Kulüpleri, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Fizyoterapistleri  ve özellikle Türkiye’de mevcut muhtelif Engelliler Vakıf, Federasyon ve Spor Kulüpleri ile veya diğer ilgili Kurum ve kişiler, yerel yönetimler ile işbirliği yapmak.

Amaç ve Hizmet Etkinliklerini Sıralama

MADDE 4 – Vakıf Yönetim Kurulu, resmi senette yer alan amaç ve hizmet etkinliklerinin uygulama sıralamasını, yıllık bütçelerde öngörülen reel gelirler ve ödenekler doğrultusunda hazırlayacağı ve Mütevelli Heyetinin onaylayacağı yıllık çalışma programlarında belirtir ve gerçekleşmesini gözetir.

Hukuksal İşlemler Yetkisi

MADDE 5 - Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlan¬mamış taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü aynî mallar ve menkul kıymetlere bağış, vasiyet, satın alma ve ki¬ralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduk¬larını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvar¬lığına giren ya da birden fazla taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullan¬maya; Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen ya da tama¬men  özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve türlü yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasar¬rufa harcamaya; Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, fi¬nansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerek¬tiğinde bunları değerlendirip sat¬maya; Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yetkili makamların izniyle yurt dışındaki vakıf, kişi  ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflar ile diğer kurum ve kişilerdan bağış ve yardım almaya, bu bağış ve yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; Yardım Toplama Kanunu uyarınca yasal izin alınmak suretiyle yardım toplamaya;  amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya da kâr payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin imâl ve ithalâtına ayırmaya; taşınmaz mall¬ların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakıf amacını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç al¬maya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, kefalet, diğer güvenceleri ver¬meye, Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye; Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri yapmaya; amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmaya, kurulmuş ortalıkların hisse senetlerini satın almaya, bunlarla işbirliğinde bulunmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini Kanunlarla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

Kuruluş Malvarlığı

MADDE 6 – Vakfın malvarlığı, (26.586.54) yirmi altı bin beş yüz seksen altı Türk Lirası, elli dört kuruştan oluşur.

II.Bölüm – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Vakfın Organları

MADDE 7 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
7.1) Mütevelli Heyeti
7.2) Yönetim Kurulu
7.3) Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti

MADDE 8 – Mütevelli Heyeti Vakfın yetkili karar organı olup oluşumu ile çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
8.1) Mütevelli Heyeti, resmi senedin 26. maddesinde adları yazılı  gerçek ve tüzel kişi mütevellilerden oluşur. Bu mütevellilerden ayrılan ya da çıkarılanların yerine, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyeti’nin kararı ile yeni mütevelliler alınabilir. 
Ancak, vefat eden ya da iş göremez hale gelen gerçek mütevelliler yerine, önceden Yönetim Kurulu Başkanlığına verdikleri kapalı zarf içindeki  halefiyet belgesinde adları yazılı en çok üç aday haleften birisi Mütevelliler Heyeti kararı gereğince Mütevelli Heyetine alınabilirler. Halefiyet belgesini vermeden vefat eden mütevelliler yerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyetinin onayı ile yeni mütevelliler alınabilir.
8.2) Mütevelli Heyeti üyeliğinden ayrılan ya da çıkarılan mütevelliler yerine, Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesinde önemli katkıları olacak gerçek ve tüzel kişiler ile her yıl bütçesinde öngörülen nakdi ve aynî mütevellilik tahsisatını ödeyebilecek gerçek ve tüzel kişiler Mütevelli Heyeti üyesi olabilirler. 
8.3) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun hazır¬ladığı gündem ve toplantı gününden en az yedi gün önce yapılacak yazılı çağrısı doğrul¬tusunda her yıl mart ayında olağan olarak toplanır. Gereğinde Yönetim Kurulunun kararı ya da Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 1/3 oranındaki mütevellilerinin yazılı talebi üzerine olağa¬nüstü toplantı yapılabilir.
8.4) Mütevelli Heyetinin olağan toplantılarında, hazır bulunan üyelerin 1/10 unun talebi üzerine gündeme madde eklenebilir. Ancak, olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantılarında, gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.
8.5) Mütevelli Heyeti toplantıları, açık oyla seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve  bir sekreterden oluşan Divanca  yönetilir. Mütevelliler diğer bir mütevelli aracılığıyla da temsilen oy kullanabilirler, ancak bir mütevelli birden çok temsilcilik üstlenemez.
8.6) Mütevelli Heyetinin toplantı ve karar yetersayısı salt çoğunluktur. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yedi gün sonra katılan mütevellilerle yapılır. Ancak ikinci toplantıda Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin iki katı kadar mütevellinin toplantıda bulunması şartı aranır.
8.7) İsteği ile ayrılan, vefat eden, iş göremez duruma gelen, özürsüz olarak iki kez olağan Mütevelli Heyeti toplantılarına katılmayan ya da benzer nedenlerle Va¬kıfla bağlarını kesen, Atatürk ve Cumhuriyete karşı işlediği suçlardan mahkûm olan ile ağır yüz kızartıcı suç işlemiş olan Mütevelli Heyeti üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile mütevellilikleri sona erdirilir ve Vakıfla ilişkileri kesilir.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri

MADDE 9 -
 Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
9.1) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları, dilek ve öneriler ile diğer konularda gereken kararları almak,
9.2) Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma ra¬poru, bilânço, gelir-gider çizelgele¬ri ve Denetim Kurulu denetim raporunu görüşmek, incelemek ve oylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak; gelecek çalışma dönemi Yönetim Ku¬rulu çalışma programını, yıllık bütçe uygulama yönetmeliğini, gelir ve gider büt¬çesini görüşmek, incelemek ve  oylamak,
9.3) Görevleri sona eren Yönetim ve Denetim Kurulu  asıl ve yedek üyeleri ile Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Gönüllüler Kurulu üyelerini seçmek, gerektiğinde görevden almak,
9.4) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine mütevelli adayları ile Vakıfla ilişkisi kesilmesi önerilen mütevelliler hakkında gereken kararları almak,
9.5) Yönetim Kurulunun önerisi ya da Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 1/3 çoğunluk kararına dayanan önerisi  üzerine Vakıf resmi senedi değişikliklerini görüşmek ve gereken kararları almak,
9.6) Vakfın yararına satın alınacak taşınmazlar ya da satılacak taşınmazlar ile Vakıf taşınmazları üzerine ayni hak tesisi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
9.7) Vakfın, kurulacak üst kuruluşlara katılmasına ve gerektiğinde ayrılmasına, Vakfın dağılmasına ve yasalar gereğince diğer hususlar  hakkında kararlar almak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 - Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organı olup olu¬şum ve ça-lışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
10.1) Yönetim Kurulu, Mütevelli He¬yeti üyeleri arasın¬dan ve gereğinde çoğunluğu oluşturmamak üzere dışarıdan gizli oyla iki yıllık süre için se¬çilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. 
10.2) Yönetim Kurulu ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan, iki başkan vekili, bir genel sekreter ve bir sayman ile hizmet konularına yönelik koordinatörler seçerek görev bö¬lümü yapar.
10.3) Yönetim Kurulu, başkanın hazırladığı gündem ve çağrı üzerine en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde Başkanın ya da en az üç üyenin istemi üzerine, üyelere en az yedi gün öncesinden gönderilecek yazıyla  olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yetersayısı beş ve karar yeter¬sayısı ise katılan üyelerin salt çoğunluğudur. 
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile üyelerin tamamının senette yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. 
10.4) Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ay¬rılma¬ları,  özürsüz olarak üç toplantıya üst üste katılma¬maları ya da özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde düzen-lenen toplantıların yarısından bir fazlasına katıl¬ma¬maları halinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine bir hafta içinde yedek üyeler göreve çağrılırlar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 11 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
11.1) Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak, özellikle resmi senedin 5.maddesinde öngörülen hukuksal işlemleri yürütmek ve uygulamak; Vakfı temsil etmek ve bunun için başkan ya da diğer üyeleri görevlendirmek,
11.2) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygula¬malarına et¬kinlik kazandırmak, bu maksatla hazırlanacak yönetmelik hükümleri uyarınca  gönüllü olarak etkinlik ve katkıda bulunacak kişilerden oluşacak çalışma grupları ve komiteler kurmak, çalışmalarını izlemek ve önerileri hakkında gereken kararları almak, 
11.3) Mütevelli Heyeti toplantılarının tarih, yer ve gündemlerini tespit etmek,
11.4) Vakıf bütçesi yıllık uygulama yönetmeliği, gelir ve gider çizelgesi ve çalışma dönemi hizmet programı ile bilânço, gelir-gider çizelgeleri ve çalışma dönemi çalışma raporunu görüşüp kabul etmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak, 
11.5) Vakıf resmi senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
11.6) Şubelerin, irtibat bürolarının, temsilciliklerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek; iktisadi işletmelerinin  daha iyi yönetilmelerine ilişkin girişim ve önerilerde bulunmak, iyi yönetim ilkelerini geliştirmek ve uygulamak,
11.7) Vakıf Yürütme Birimi personeli ile iktisadi işletme üst yöneticilerini atamak ve gereğinde görevden almak; sürekli Vakıf yönetim ve hizmet komitelerini oluşturmak, araştırma ve geliştirme merkezlerini kurmak, çalışma program¬larını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamalarını iz¬lemek,
11.8) Vakfın amaç ve hizmet etkinliklerine ilişkin uygulama yönetmelik¬lerini görü¬şüp onayla¬mak, yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak.

Denetim Kurulu

MADDE 12 - Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün denetimine bağlı olup ayrıca, mütevelliler arasın¬dan ya da dışarıdan  iki yıl¬lık süre için açık oyla seçilen ve mümkün olduğu kadar mali konularda bilgisi olan üç asıl ve üç yedek Denetçiden oluşur ve Vakıf içi denetimi sağlar. 
En kıdemli Denetçinin başkanlığındaki çalışmalar, Vakfın defter ve kayıtları ile belgeleri üze¬rinde yapılır. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetçinin yerine, sıradaki yedek Denetçi bir hafta içinde çağrılır.
Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
12.1) Üç aylık incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,
12.2) Çalışma dönemi sonunda bilânço ve gelir-gider çizelgeleri üz¬erinde yapa¬cakları ge¬nel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak,
12.3) Yıllık bütçe  hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak.

Gönüllüler Kurulu

MADDE 13 – Gönüllüler Kurulunun oluşum ve çalışma ile görev ve yetkilerine ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
13.1) Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile, bilgi, deneyim, emek ve yardımları ya da maddi katkıları ile Vakfa yararlı olacağına inanılan kişilerden oluşan bir Gönüllüler Kurulu oluşturulabilir. Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile gereğinde Gönüllüler Kurulunun üyeleri değiştirebilir.
13.2) Gönüllüler Kurulu, Başkanının ya da Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ve hazırladığı gündem uyarınca yılda en az üç kez toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Gönüllüler Kurulu, ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör üye seçer. Gönüllüler Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur.
13.3) Gönüllüler Kurulunun görevleri, Vakfın ve iktisadi işletmelerinin gelişim ve ilerlemeleri ile Mütevelli Heyetinin ya da Yönetim Kurulunun istekleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, mali kaynakların geliştirilmesi ile amaç ve hizmet etkinliklerinin  uygulanmasında yardımcı olmak, öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Onursal Mütevellilik

MADDE 14 – Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesinde üstün hizmet ve  katkıları bulunan gerçek ve tüzel kişilere Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile “Onursal Mütevelli” unvanı verilebilir. Onursal Mütevelliler Mütevelli Heyeti toplantılarına katılabilir, ancak seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Vakıf Yürütme Birimi

MADDE 15 -
 Vakıf Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunca seçilecek yetkili yöneticiler ve uzman danışmanlar ile yeterli sayıda personelden oluşur. Vakıf Yürütme Birimi görevlilerinin görev ve yetkileri hakkında Yönetim Kurulunca kabul edilecek "Personel Yönetmeliği"  hükümleri uygulanır.

III.Bölüm – MALÎ HÜKÜMLER

Çalışma Dönemi ve Bütçe

MADDE 16 -
  Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak`ta başlar ve 31 Aralık`ta sona erer. Vakıf yıllık bütçesi, bütçe uygulama yönetmeliği ile gelir-gider çizelgesinden oluşur ve Vakıf hesapları bilanço esasına göre Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün  kabul ettiği standart hesap planı uyarınca tutulur.

Vakfın Gelirleri

MADDE 17 - Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
17.1) Vakfın amacına uygun olarak yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar ile ölüme bağlı tasarruf gelirleri,
17.2) Mütevelli Heyeti’ne katılacak üye adaylarından alınacak mütevellilik tahsisatı,
17.3) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz ve temettüler ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,
17.4) Vakfın sahibi olduğu iktisadi işletmeler ile ortağı bulunduğu şirketlerden elde edilecek gelirler,      
17.5) Broşür, bülten, video ve cd-dvd kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınları ile konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, şenlik, balo, yemekli toplantı, çay,  gezi, ya-rışma¬ ve bi¬limsel toplantılardan elde edilecek gelirler,
17.6) Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirler,
17.7) Vakfın amaç ve hizmet konuları uyarınca yürütülen ve yürütülecek projelerin uygulanmasında Gelir Vergisi Genel Tebliğ hükümlerine göre gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda maddeleri,
17.8) Diğer gelirler.

Vergi Bağışıklığı İlkeleri

MADDE 18 - Vakfın vergi bağışıklığı hakkına sahip olabilmesi için gerekli ve zorunlu ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
18.1) Vakıf yönetimi,  yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en çok 1/3 ünü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakfın malvarlığını artırıcı yatırımlara harcayabilir, kalan 2/3 ünün ise Vakfın amaç ve hizmet konularına ayrılması ve harcanması zorunludur. 
18.2) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere ya da Vakıf malvarlığına tahsis edilebilir.
18.3) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.
18.4) Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.

Yedek Akçe

MADDE 19 - Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 2 oranında yedek akçe ayrılır.
Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işlet¬melerin zararlarını karşılamaya-cak durumda olursa Yönetim Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyeti kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.
Yedek akçe karşılıkları hesaben değil aktifte en iyi biçimde ne¬malanacak menkul kıy¬metler karşılığında tutulur.
Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10.yılda, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa ayni biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her (5) yılda bu konu Yönetim Kurulu  toplantısında görüşülür.

Huzur Hakkı Ödeneği

MADDE 20 – Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerine, Mütevelli Heyetince onaylanan yıllık bütçelerde öngörülen koşullarda huzur hakkı ödenekleri ödenebilir.

IV.Bölüm – GENEL HÜKÜMLER

İktisadi İşletmeler

MADDE 21 - Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Vakıf iktisadi işletmesi statü¬sünde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı ko¬nusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.
Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

Resmi Senette Değişiklik

MADDE 22 - Vakıf resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Yönetim Kurulunun önerisi ya da Mütevelli Heyeti üyelerinin 1/5 inin önerisi üzerine Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 2/3 çoğunluk kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin tescili ile Vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir.

Dağılma

MADDE 23 - 
Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mütalaası ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin kararı ile Vakıf dağıtılabilir.
Yönetim Kurulunun tasfiye kurulu olarak yapacağı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalan malvarlığı, Mütevelli Heyetinin kararına göre benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

Hüküm Eksikliği

MADDE 24 - Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

Vakfın Kurucuları

MADDE 25 – Vakfin kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

1. Ahmet Yavuz Kocaömer 
2. Dr.Ayşe Münire Ardalı 
3. Osman Fahri Şahin 
4. Demirhan Şerefhan 
5. Erol Efrant 
6. Fikret Gökçe 
7. Orhan Gökçe 
8. Filiz Şantaş 
9. Mümtaz Karakaya 
10 .Ümit Deniz Kurt 
11. Ahmet Faruk Öztimur 
12. Cüneyt Sel 
13. Mehmet Hasip Erol 
14. Taner Tula 
15. Tevfik Sarpkaya 
16. Mehmet Nazif Günal 
17. Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz 
18. Fatih Altaylı 
19. Hülya Çilingiroğlu 
20. Mehmet Emin Cankurtaran 
21. Osman Dinç 
22. Şenes Erzik 
23. Haluk Gergin 
24. Mehmet Alp Tiryakioğlu 
25. Ersoy Yılmaz Diniz 
26. Veli Ergin İmre 
27. Erdem Merakoğlu Göksel 
28. Hüseyin Derin Yarsuvat 
29. Mustafa Ruşen Selçuk 
30. İsmet Cahit Kocaömer 
31. Meral Canlı 
32. Canan Sezenler Ülker 
33. Naciye Nalan Kosvalı 
34. Atilla Ergun 
35. Ali Duran Karakaya 
36. Ertuğrul Bursa 
37. Ahmet Melih Aközden 
38. Meral Gürtekin 
39. Prof.Dr.Nevin Ergun 
40. Tanju Korel 
41. Hamit Nurtan Eraslan


Mütevelli Heyeti Üyeleri

MADDE 26 – 

Mütevelli Heyeti üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

1. Acun Ilıcalı 
2. Ahmet Ağaoğlu
3. Ahmet Gülçelik
4. Ahmet Kibar
5. Ahmet Melih Aközden
6. Ahmet Toktan      
7. Ahmet Yavuz Kocaömer
8. Ali Bahadır
9. Ali Duran Karakaya
10 .Ali Kibar
11. Âli Kiremitçioğlu
12. Ali Özbudak
13. Asaf Avcı
14. Atilla Ergun
15. Ayhan Bermek
16. Ayşe Münire Ardalı Dr.
17. Ayşe Yeşim Gülçelik
18. Aziz Köklü
19. Bahri Büyükhanlı
20. Bekir Beşen
21. Bekir Yunus Uçar
22. Berrin Altınöz
23. Beyza Ağaoğlu
24. Birgül Kılıç
25. Burçak Küçükçalı
26. Buyral Mavuş
27. Cengiz Altaylı
28. Cenk Odabaşı
29. Cihat Tokgöz
30. Cumhur Akay
31. Cüneyt Sel
32. Çetin Aktürk
33. Çevik Bir Em. Org.
34. Demirhan Şerefhan
35. Diethard (Hasan) Busowietz
36. Doğan Arıkan
37. Doğan Özdemir
38. Ebru Kılıç Çerezci 
39. Engin Avcı
40. Engin Kanyar
41. Erol Efrand
42. Ersin Özince
43. Ersoy Yılmaz Diniz
44. Ertuğrul Bursa
45. Eyüp Osman Hacıbekiroğlu
46. Fatih Altaylı
47. Fırat Gönenç
48. Fikret Ercan
49. Fikret Gökçe
50. Fuat Çimen
51. Gerald Metroz
52. Gülten Deniz
53. Gürbüz Refioğlu
54. H. Ayhan Ergin
55. H. Engin Muratoğlu
56. H. Erdal Denizaslanı
57.  Hakan Çelik
58. Haluk Gergin
59. Hamit Nurtan Eraslan
60. Handan Yargan
61. Hasan Gocay
62. Hıfzı Özcan Prof. Dr.
63. Hülya Çilingiroğlu
64. Hüseyin Akın Yılmaz
65. Hüseyin Aksu
66. Hüseyin Derin Yarsuvat
67. Prof. Dr. İbrahim Gözükara
68. İbrahim Gümüşdal
69. Em. Org. İlhan Kılıç
70. İsmet Cahit Kocaömer
71. Kasım Yaman
72. Kaya Çilingiroğlu

73. Kaya Şimşek
74. Kerim Altınok
75. Lütfi Aygüler
76. Mehmet Alp Tiryakioğlu
77. Mehmet Atalay
78. Mehmet Emin Cankurtaran
79. Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz
80. Mehmet Hasip Erol
81. Mehmet İbrahimiye

82. Meral Canlı
83. Mesut Dedeoğlu
84. Metin Şentürk
85. Murat Şahin
86. Murat Terzihan
87. Mustafa Kemal Sayıl
88. Mustafa Ruşen Selçuk
89. Mümtaz Karakaya
90. Prof. Dr. Nevin Ergun
91. Oktay Yavuz
92. Osman F. Şahin
93. Osman Zeki Aytaç
94. Pervin Köse

95. Rıza Engin Akış
96. Selim Altınok
97. Serdar Çakalkurt
98. Serdar Devge Dt.
99. Serra Tunaman Parlakışık
100. Sezai Bağbaşı
101. Sibel Fatma Çarmıklı
102. Süha Aktaş

103. Süheyla Çebi

104. Şansal Büyüka
105. Şeci Mehmet Sürel
106. Şefik Öztek
107. Şenes Erzik

108. Taner Tula Dr.

109. Tanju Korel

110. Tevfik Sarpkaya

111. Tuna Durmaz

112. Uğur Batur

113. Av. Ümit Deniz Kurt

114. V. Faruk Ebubekir

115. Veli Ergin İmre

116. Yeliz Domaç

117. Yunus Akgül

118. Zahide Canan Kocaömer


Tescil İşlemleri Yetkisi


GEÇİCİ MADDE 1 -
 Vakıf resmi senedinde öngörülen değişikliklerin noterlikte düzenleme biçiminde onay işlemi ve yetkili asliye hukuk mahkemesinde tescili işlemleri ile yeniden gerekecek resmi senet değişiklikleri için Av. Suat Ballar yetkili vekil olarak atanmıştır.